Chris Chameleon Lyrics

Please note that the poems from "Ek Herhaal Jou" (2005) and "As Jy Weer Skryf" are written by Ingrid Jonker and copyrighted by the Ingrid Jonker Trust.  They can be found in the books "Versamelde Werke" (Afrikaans) and "Black Butterflies" (English translations).
 
7de Hemel (2006)


wagtyd


en ek wag al sedert die eerste keer
dat ek jou gesien het en ek weet
dat ek hoe lank ek ookal moet sal wag
op die dag wanneer ek weet ek mag
kyk in jou oe en kan weet
dat ek in liefde kan glo en jou hand mag neem
sonder sorg sonder vrees
en weet dat jy
die leed van my
alleenheid kan genees.

en van tyd het ek ook geen benul
want dis tyd waarmee ek die leemtes vul
van my hart se swart oneindigheid
en die letsels van my eensaamheid

en solank daar geloof is
is daar hoop
en solank daar hoop is
is daar rede
om te lewe... 

waiting time


and I’ve been waiting since the first time
I saw you and I know
That I will wait
For as long as it takes
For the day when I know I may

Look into your eyes
And can know
That it’s ok to believe in love
And may take your hand
Without care or fear
And know that you
Can heal the pain of my loneliness

And of time I have no concept
Because it’s time with which I fill
The hollows of my heart’s black infinity
And the scars of my solitude

And as long as there is faith
There is hope
And as long as there is hope
There is reason
Reason to live
 

vlerke


te lank al is ek teruggetrokke
skuil ek in die skadu's waar die son my nie kan bereik nie
te lank al kruip ek nie meer uit die duister huis
waarin ek my dig toegesluit het nie
maar jy het hierdie yster kluis
verbrysel met jou glimlag wat van son gemaak is!

jy gee my vlerke
jy laat my vlieg
en ek vlieg op die wieke van die winde
van my wildste drome
vlieg soos n arend uit die nag.

te lank al leef jy sonder hoop
dat liefde jou weer terug sal vind
en lig in jou lewe kan bring
te lank al sien jy nie die weg
die weg wat jou hart vir jou wys
wat lei tot jou bevryding
maar ek sing vir jou n nuwe lied
van drome wat waar kan word
en in ligskerwe verskiet

jy het vlerke
jy kan vlieg
en jy vlieg op die wieke van die winde
van jou wildste drome
vlieg soos n arend na die son!

wings


for too long I’ve been withdrawn
hiding in the shadows where the sun can’t see me
for too long I’ve not crept out
of the dark domain within which I’ve enclosed myself
but you have shattered this iron safe
with your smile that is made of the sun

you give me wings
you let me fly
and I fly on the wings of the winds
of my wildest dreams
fly like an eagle out of the night

for too long you’ve lived without hope
that love will find you again
and bring light back in your life
for too long you’ve not seen the way
your heart’s been trying to show you
the way that leads to your liberation
but I’ll sing a new song for you
of dreams that do come true
and burst in shards of light

you have wings
you can fly
and you fly on the wings of the winds
of your wildest dreams
fly like an eagle into the sun!

gebroke siel


n mens sou dink dat jy volmaak is -
die wyse waarop jy van jou selfgemaakte
troontjie afkyk, wegkyk, neerkyk

maar ek is nie jou rondloperbrak nie
en ek is nie die ou vloerlap waarmee jy
jou saddusseersgewete poleer nie

onthou jy nog toe net n mens was
voordat jy geword het wat jy jouself nou so verhewe ag -
n drogbeeld van praal en prag

maar wanneer jy alleen In jou huis
die deur agter jou sluit weet dat jy dan agter slot en grendel
met die monster In jou leef

ek weet wat's jou grootste vrees
dis dat jy nes ek dalk ook n mens kan wees
en ek verstaan hoe dit jou sou verniel
want dit maak jou, nes ek, n gebroke siel

kyk, die wiel draai
en ons draai en draai en draai daarmee tesame

broken soul


one would think that you’re perfect
the way in which you sit upon your self made pulpit
and look down. look away. look down

but I am not your stray mutt
and I’m ot the the old rug
with which you can polish your sadducean concience

can you remember when you were but a human
before you became that which you now regard yourself -
a mirage of beauty and grandeur

but when you lock yourself into your house
know full well that you’re locked in
with the monster within you

I know what’s your biggest fear
It’s that you may be, like me, merely human
And I understand how this can devastate you
Because it makes you, like me, a broken soul

Look, the wheel turns
And we turn and turn and turn along with it.

droomland


ek ontwaak in my droomland
het laas my oe gesluit in verloorland
ek probeer my bes om jou te vergeet
maar ek onthou wat jy van my weet

en jy staan met jou wereld in my geheue
met die perels wat selfs die varke teruggee
en ek voel wat jy nooit sal berou nie
is die misdaad net wat jy onthou of nie?

my verloor die dag toe ek jou gevind het
was n dwaas die dag toe ek begin dink het
dis die kettings wat die man kan breek
en die vurktong waar die waarheid in steek

en ek dink ek mis jou
maar hoe sal ek ooit kan se?
ek dink ek mis jou
maar sou ek jou terug wou he?

en die vuur wat ons vroeer gedeel het
is die as wat ons lank reeds verveel het
en ek voel maar ek kan dit nie glo nie
en ek sien maar ek kan dit nie glo nie

is dit alles, ja alles, nie net n droom nie?

dreamland


I awake in my dream land
Having last shut my eyes in the land of loss
I try my best to forget you
But I remembder what you know of me

And I think I miss you
But how can I truly say
I think I miss you
But would I want you back?

And you stand with your world in my memory
With the pearls that even the swains give back
And I feel which you may never regret
Is the crime only what you remember or not?

Lost to me the day that I found you
Was a fool the day I started thinking
It’s the chains that the man can break
And the forked tongue that the truth can speak

And the fire we used to share
Has become the ashes that have since bored us
And I feel but I can’t believe it
And I see but I cant believe it
I guess I must be dreaming it…
 

hartlam


soos n ou horlosie tik-tak teen die muur
in die stilte van my somber huis
verloor ek in elke minuut by jou n uur
voel ek my oe breek in hierdie kluis
van skarlaken

uit die rooi riviere van my lief-verblinde oe
drup die sout van die aarde uit my brein
en ten spyte van my vloek en my vertoe
voel ek my waterwese wegsyfer
in die sand van kennis

en ek dink...

en die goed en die sleg is opgeweeg teen mekaar
en raai-raai, die sleg weeg gans te swaar
uit die mond van die hoorder kom nie n enk'le klank
en ek walg in hierdie stank
in die braak van my wraak

en bevooroordeeld is die naam van profesie
goudglim liefde staan laggend op uit die see
en ek weet, ek weet want ek's geleer:
n toe hand kan niks ontvang nie
maar hoef niks te gee

en ek gee, te min en ook soms te veel...

hartlam, wis jy waar my hart is?
en smartlam, wis jy waar my smarte is?
en hartlam, wis jy
dat ek deur letters vasgebind is
en hartlam wis jy
daar's n haakspeld in my lip ek is so stom soos n klip

en hartlam, as liefde n klip was
was ek sand in jou uurglas...
 

terms of endearment


like an old watch, tick tock, up against the wall
in the silence of my sombre home
I lose an hour in every minute with you
and feel my eyes break
In this crimson safe

from the red rivers of my love blind eyes
drips the salt of the earth from my brain
and in spite of my curse and my remonstrance
I feel my watery existense siphon away in the sand of knowledge
and I think I think too much

and the good and the bad have been weighed against one another
and, you guessed it, the bad outweighs the other
and the mouth of the listener’s a muting clench
and I gag in the vomit of my revenge.

and prejudice is the name of prophesy
shimmering golden love rises from the sea
and I know, for I’ve been taught:
a closed hand cannot receive
but needn’t give
and I give, too much and sometimes too little

darling of my heart, do you know where my heart is?
darling of my sorrow, where are my sorrows?
and darling, do you realise that I’ve been bound by letters?
and darling do you know there’s a safety pin in my lip,
I’m silent as a stone.

and love of my heart
if love were a stone
i’d be sand in your hourglass.
 
stapelgek

wel, die saak staan so:
vir n lang lang tyd hou ek jou nou al dop
en nou raak dit so:
tot my eie spyt is ek totaal versot

en nou's ek mal
stapelgek oor jou

miskien beter ek jou vermy
vir my vir altyd vat ja!
want ek's lankal deur jou lyf verlei
vir ly is ek al sat ja!

en ek weet nie wat die sinne
in jou liggaamstaal bedoel nie
en ek weet ek kan in geen sin vir jou se
hoe ek oor jou voel nie

en nou's ek mal,
stapelgek oor jou

so, wat wil jy maak?
wil jy al die visse in die see net aan lyn hou?
wel, sny my los want dit raak te veel
my hoop begin al kwyn.

en ek weet ek sal van my kop afgaan
as jy nooit eens na my kyk nie
en ek weet jy kan my nie wegwens nie
want jy weet nie eens hoe ek lyk nie

en nou's ek mal oor jou
stapelgek oor jou

want elke keer as ek na jou kyk
moet ek my gedagtes keer
en nes ek klaar aan jou gedink het
dink ek vinnig weer
en dit lyk of jy my nooit raaksien nie
maar ek hou maar aan probeer

want jy maak so lekker seer!

stir crazy


well my case Is this:
for a long long time I've been watching you
and this Is what It's become:
In spite of myself I've become mad about you

and now I'm crazy, crazy over you

perhaps I should avoid you
but I'm a void without you
because I've been seduced by your body
like It's nobody's business

and I don’t know what the sentences in your body language mean
and I know no sentence can say what I feel for you

and now I’m crazy, crazy over you

so what do you want to do
do you want to keep all the sea’s fishes on a line
well cut me loose because I’m drowning in hopelessness
and I know all lose all my marbles if you don’t give me a second glance
and I know you can’t wish me away
because you don’t even know what I look like

and every time I look at you I have to stop my thoughts
and once I’ve thought of you I have to think again
and it seems as if you never see me but I keep on trying
because you hurt and when you do you hurt so good


 

groet


wie weet waar liefde leef
as dit nie in jou hart mag wees?
en wie kan raai wie's die man
wat die rots wat jou hart is kan beweeg?

lief en leed koester ek steeds
sal ek jou ooit kan vergeet
en tyd sal leer, maar tyd verteer
die hart binne my wat steeds aan jou kleef

en ek groet
met die wete dat ek jou agterlaat
in jou liefdelose bestaan
en ek skaam my
om my rug te draai
want dis weer ek wat die liefde verraai
greet

who knows where love lives
if it can’t be in your heart?
and who can guess who’s the man
that can move the rock that is your heart?

love and grief, I still crave
will I ever forget you
and time will teach, but time devours
the heart in me that still clings to you

and I greet in the knowledge that I leave you behind
in your loveless existence
and I’m ashamed for turning my back
because, again, it is I that has betrayed love.
 

droomverlore


selfs met jou oe toe
kyk jy deur my
en selfs in die donker
sien jy tot binne my

niemand kyk na my
soos jy na my kyk nie
en niemand sien my
soos jy my sien nie
droomverlore in jou oe...

en ek swig, my hart word sag
wanneer ek in jou oe kyk
in jou blik voel ek die vrag
van my wereldse sorge wyk
droomverlore in jou oe...


 
lost in dreams

even with your eyes closed
you see through me
and even in the dark
you look into me

no one sees me as you see me
and no one looks at me
as you look at me

lost in dreams
lost in your eyes

and I falter, my heart softens
when I look Into your eyes
in your gaze I feel the weight
of my worldly worries
dissapate
 

genade van die liefde


dis waarskynlik die ses en veer-
tig miljoenste keer dat n ge-
dig oor die liefde
haar weg deur die siel
van n man as n lied uitvind

ek verklaar my dan hier tot slaaf
of koning of wat dit haar behaag
in diens van die liefde
in al haar fasette
want ses letters
is nie veel nie.

en sy vra nie veel nie
die liefde vra alles
en dis wat so salig is:
om in haar hande, oorgelewer
aan die genade van die liefde
te lewe!

mercy of love


this is probably the forty six
millionth time that a
poem about love
finds her way out through the soul
of a man in the form of a song

I hereby declare myself a slave
or king or whatever she desires
in service of love
in all her facets
because four letters
aren't that many

and she doesn't ask much
love asks everything
and that's a blessing:
to be In her hands,
delivered unto the mercy of love
 

reis


sit jou hele lewe lank op jou sitvlak n luilak by die huis
en al wat jy ken is die reis van die rusbank tot in die kombuis
is jou idee van transport droomland toe op jou matras?
en etniese etes in sakkies op die rakkies in jou yskas?

as ek se groot natuur sien jy die onkruid op jou gras?
en dink jy aan wilde diere as vismotte in jou kas?
het satteliet tv jou bron van avontuur geword?
en is jou playstation nou die somtotaal van jou genot?

het jy gehoor wat het geword van jan tuisbly?
hy het geglo dat hy alles tuis kon kry
en onbewus van wat daar is
wat buite sy voordeur skuil het hy
uitgemis op

acapulco, amsterdam, londen en berlyn
phoenix arizona waar die son ook lekker skyn
brussels, delhi, moskou, machu picchu in peru
san francisco, shangai en ja, selfs ook timbuktu.
travel

spend your whole life long lazing about at home
all you know is the journey from the sofa to the kitchen
is your idea of transportation the mattress of you dreams?
and ethnic cuisine in bags on racks in your fridge?

when I say big outdoors do you see the weed on your lawn?
do you think of wild animals as the roaches in you cupboards?
has satelite tv become your source of adventure?
and is your playstation the sum total of you pleasure?

have you heard what has become of homeboy homebound?
he believed that all in this world at home can be found
und unawares, of what lies there, behind the closed front door
he missed out on

acapulco, amsterdam, london en berlin too
phoenix arizona where the skys are always blue
brussels, delhi, moskow, machu picchu in peru
san francisco, shangai and yes, even timbuktu.

sterredank


as dit lyk soos dit vandag hier lyk
en my duister uitkyk nie wil wyk nie
is al wat ek sien swart of is dit dalk net
dat ek die swart in alles sien

is dit nie dan, juis dan dat
ek my sterre dank dat
ek jou het nie?

om n juk te wees, aanstotend steen
is regtig nie iets wat ek graag wil wees nie
maar jy hou vol dat ek welkom is
in jou smaak val en boonop aardig is

ja die donker is n duister ding
waarin n mens nog hond nog haar af maak
maar dis die geringe flikkeringk
wat wanneer kriekies sing
weer sigbaar raak

en as ek opkyk en my sterre tel
dan sien ek daarin hoe hul my toekoms voorspel
en wat ek in hul vorm en ligging lees
is dat die pad vorentoe voorspoedig gaan wees!
 
lucky stars

when it seems as it does now
and my dark outlook lasts
is everything I see black
or is it just the black in everything I see?

isn’t that when, just then
that I thank my lucky stars for you!

to be a burden, a pebbled path
is really not what I’d like to be
but you insist that I am welcome
preffered and likeable

yes, the dark is a dismal thing
within which not much is ever seen
but is is this little flickering
which, one crickets start cricketing
first becomes noticeable

and when I look up and count my stars
i see how they predict my future
and what I can tell from their shape
and the way the lie in the sky
is that my future’s bright!

kwaad


die pad van die lewe loop lank en swaar
teen die helling van jou grootste drome uit
en jy weet dat met jou grootste maat
loop jy daai hange meer gemaklik uit

en soms voel ek ietwat bedroef
en soms voel ek net eenvoudig bedruk
dan’s daar niks wat my so goed opskroef
soos n vriend se glimlag en n stywe druk

sit bas en al in die wip verstrik
wie anders as n vriend gaan jou dan daaruit ruk
as die dryfsand aan jou kinnebak lek
is n vriend die een wat daar is om jou uit te trek

kwaad vir jou maat?
wat help dit dan jy’s kwaad vir jou maat?

vriend is veel meer werd as goud
want goud gaan jou nie troos
as die eensaamheid haar arms om jou vou
n vriend is daar as al die roem
en die gelag en glinstering
verdwyn het uit die binnekring
 

mad


the road of life walks long and laboured
along the slopes of your biggest dreams
and you know that with your greatest mates
those slopes are never as big as they seem

and sometimes I feel a little sad
and sometimes just downright mad
that’s when I rely on being debugged
by a friend’s smile and perhaps a hug

mad at you mate
what’s the point
of being mad at your mate?

N friend’s worth a whole lot more than gold
‘cause gold can not console
when loneliness folds her arms around your soul
a friend is there when all the fame
and laughter and glittering
have left the building.
 
houvas

As dit n bietjie meer word as wat ek kan verdra
Hierdie keihardheid, die dik vel en die koue front
Kan ek na jou toe kom? Sal jy my dan vashou?

En as die steek van die verlede nou in my hart ontvou
En laasnag se duisternis my vandag weer besoek
Kan ek na jou toe kom? Sal jy my dan vashou?

En ek weet dis seer want ek’t gesien wat die wreedheid aan jou oe doen
En hoe dit jou toelaat om na my toe terug te kom
Laat ek jou dan vashou.

Al wat ek is en al wat ek was het weer een geword
Ek’t vergeet wat ek moet vergeef om weer jou vriend te wees
Ek’t gekom uit die vuur uit jy’s in vanuit die kou
Met niks meer as die begeerte of weer vasgehou te word
En weer vas te hou.
 

hold


When it’s become a little more than can bear
All of this hardness, the thick skin and the cold front
Can I come to you? Will you hold me then?

And when the sting of the bygones becomes a thing of the present again
And last night’s darkness casts it’s cloak over today
Can I come to you, would you hold me then?

And I know it’s hard ‘cause I have seen
how it’s greyed your hair and how it’s dulled your eyes
and how it’s let you let yourself come to me
so let me hold you then.

All that I’ve been through and all that I’ve come to are one again
I forget what I’ve got to forgive to be your friend again
I’ve come out of the fire you’ve come in from the cold
With nothing left but this desire to be held
And to hold again.
 

back to topShine (2006)

1) blue

well, all my life is such a mess
i wonder how i've come to this
what i would say if i could guess
is that i'm blue, 'cause i'm not with you

i've waited all my whole life long
for someone like you to come along
all i got from us is this song
about the blues, 'cause i'm not with you

blue is no longer my favourite colour
boo is no longer my favourite band
i think today
i'll take a step away
and lose the hues from my bright blues
down to my deep indigo
blue is no longer my favourite colour

so do i let it get to me
or do i simply let it be
i want to not wonder what could be
if i went with my heart's content

and now my problem seems to be timing
black clouds inhabit my silver lining
stand at the slot, i put my dime in
am i doomed to be forever blue?
 
2) anywhere

anywhere there's sunshine
you'll find me
and anywhere it rains at the right time
you'll find me
and anywhere there's silence
and everywhere there's song

anywhere near mothers and babies
you'll find me, they're good company
and anywhere 'mongst the leaves and the lovers
you'll find me, naturally
and anywhere near the smile of a neighbour
and everywhere in a home of love

'cause i like these things
and i don't need to prove anything
if it means that i need to be
cynical, cool and feelingless

i'm all for love
i'm all for you girl
i'm all for all the good
the two of us can do girl

i'm all for time
time with you girl
and i'm a fool, just a man
but i'm a fool for you and baby i'm your man.
3) mind made up

baby i've gone and got me another
'cause i've been in need of a new lover.
'cause you hurt me with even knowing:
when you love me you love me without ever showing

and so my mind's made up, got to go
to where the four winds' lead let me blow
and i've been running out of time
to find the love that's meant to be mine

baby i've gone and gotten a little bitter
and i refuse, i no longer want to be smitten
got so shy from the times that i've been bitten
try as i might i can never be right or fit in

so i'll be searching, yes i'll be searching
 

 

4) machine


machine, my shape
i'm a robobotical ape
my rock, my core
my come on on back for more
my functions well
my signs the good tale tell
my beat, my pulse
electrigalactical waltz

my think, my thought
my sold and all my bought
marooned my boat
my stuck without an ore
your tease, your ties
you're steered by others' eyes
your boat capsized
in the oceans i have cried

so who's this 'i'?
is it i or is it we as well?
can the skin keep in not only bone
but soul as well?

your need for me
my need just yours to be
we've failed, we're free
but it hasn't made us happy
you're you, and you
means all the others too
i'm me and me means:
chris chameleon, that's who!

can't get enough
of what there's more to get of
all that satisfies
is what you keep when you die
can't get enough
of what there's more to get of
all you can't get bored with
is what you're born with
5) shine

you left with what the boys call
a bad blow below the belt
and brother it hurts like hell
hurts like dagger stabs to the heart now

was not the words that hurt most
was not the punches in the gut but
that i did not expect it -
the forked tongue treachery

and now that i have you pinned down
now that you're naked and i surround
i'm going to...

let my love shine on you!

tempted to let the beast loose
unleash the vengeance
i had planned for you
the nasty equal opposite

you deserve for what you wanted
my demise and i bet you didn't
think i'd survive i would
come out here alive

but here i am
you're on your back and here i stand
i'm going to...

let my love shine on you!

and it's not because i'm a better man
i don't hink i am
not because i am a purer soul
i haven't filled the hole
but because i understand the wheel turns
and so while i've my turn on top
i'm going to...

let my love shine on you

6) give up on love


spent some time in contemplation
evaluating my situation
the way in which i'm not to blame
for my sorrow and my anger and my shame

i won't give up on love

my fault is not your lack of care
or the feelings that you hold for spare
my fault is not your emotional constipation
or your culturally induced emancipation

i won't give up on love

give me the girl, that's
a little more real
and a lover
that's not afraid to feel
give me the girl
with the heart of gold
who likes to be held
and loves to hold

i won't give up on love
so don't you give up on love girl
 
7) ragdoll

scorch me in the morning with your kisses
burn my eyes dry by noon
deliver me in ashes
to the night

tuck me into the big black box
shove me into the deep black box

and maybe someday i'll
find my love
 
8) garden

months of rain i've come again to my garden
as i recall i left so all of a sudden
i've seen scenes and scenery
i've passed through them and now they pass through me.
but i have come home to the change
yes i have come home to ...

the change is in the neighbours, change is in the floor
and in your mosaics and our so much more
oceans and emotions and
what seethes beneath and what's come over me
have passed like landscapes beneath the plane
home to ...

this is one of the reasons i decided to go it alone baby.

9) loving fool


such a pretty thing
swaying as i sing
putting out and in
output and input pumping
say you're free to cling.

lashes of her eyes
waving hi-goodbyes
though hearts do never lie
hearts do get told lots of lies
by lashes and their eyes

oooh, when my wish comes true
it will be that you and me
can do all that lovers do
so let me be your loving fool

the trick is in the hips
in the licking of the lips
tricks that twist the wrist
wrist of my will to resist
surrender is bliss

when you softly whisper me
that you want me hardly
what's that supposed to mean?
do you want me or not me
'cause i can either be.

i'd give my nothing and my all
to be there for you when you call
and if you've wondered what's this noise
it's loving's universal voice
calling me, calling you...
              
10) saved

howcome, when all my life is light
there is a dark little part here in my heart?
howcome, while i my life design
there always is a little piece missing in me?

so i walk, walk this winding road
it's getting steep i believe my lord watches over me
yes i walk, walk this winding road i walk it tall
'cause i walk it like my mama told me

in case i don't make
make it back safe
if i should
not return to you
this i do want you to know:

i have never cared for anyone
and i've never loved anybody
not 'til i loved you
if this be the only good
that i did ever do
your love has saved me.
  
11) sad heart

can't make love with a sad heart, girl
can't see truth through your wet eyes, girl
all your friends have gone home
don't cry, i'll stay, don't cry
don't ooooh...


 
12) nothing

not my mother
not my father
not my sister
and i don't have a brother

all my secrets
all my castles
all my one
and i don't have another

is it true that i didn't ever give you
nothing?
   

back to top


 Ek Vir Jou (2007)


Eerste oogopslag


Ek kan nie slaap vannaand nie
Nie na gisteraand nie
Nie nadat of sedert ek jou gesien het nie

Jou skielike verskyning
Was dit bloot net n beswyming?
My ontydige hersenskimme…

O! kan dit wees dat met die eerste oogopslag
Dit liefde kan wees?
En glo jy nes ek, net soos n kind
Dat n grootmens dit dalk ook so kan vind?

En niks maak sin vandag nie
Nie na gisternag nie
Toe ek jou daar eers gewaar het

Asof daardie oomblik
My lewe, in n oogwink,
Al my dae tot onsin verklaar

Laat die mond oorloop waarvan die hart dan vol is!
 

First Sight


I can’t sleep tonight
Not after last night
Not since I first saw you

Your sudden appearance
Was it merely an apparition?
My untimely hallucinations…

Oh! Could it be that upon first sight
It can truly be love?
And do you believe, like me, like a child
That this can happen to an adult too?

And nothing makes sense today
Not since last night
When I first saw you there

As if that moment
Nullified my whole life
In the blink of an eye

The the mouth flow over with that which the heart is full of!
 

Soen


Kan jy my van nou die aand onthou?
Want ek onthou jou!
Kan ek jou met my geheim vertrou?
Kan jy geheime hou?
Ek het jou gesien en sedertien
Wil ek jou weer sien want
Jy’s die vergestalting van my mooiste drome

Nou’t ek jou nommer en wil jou bel
Dalk moet ek eers tot tien tel!
En ek wonder hoe ek dit moet stel
Hoe sal ek dit dan vertel?
Ek begin te bloos nog voor ek kan praat
O! rooigesig verraad!
Want jy’s die vergestalting van my mooiste drome

En ek stotter as ek met jou praat en my stem breek
En ek vrees dat jy dalk my gedagtes kan lees
Want ten spyte daarvan dat ek my beskaafd voordoen
Wil ek jou eintlik net gryp en jou soen

Jy’t gedink dis vreemd dat ek jou bel
Ek was bly jy’t opgetel
Jy’t ingestem om uit te gaan
En ek was oor die maan
Ek kon my groot geluk nie glo
Iemand hou van my daarbo
Want jy’s die vergestalting van my wildste drome

Toe’t ek jou met die rooi motor gaan haal
Blink vosperd met n nuwe saal
Met n bos vol blomme voor jou deur kom staan
Uitgevat en oorgehaal
Maar toe jy daai deur oopmaak
Het ek amper agteroor geval
Want jy’s die vergestalting van my mooiste drome
 

Kiss


Can you remember from the other night?
Because I remember you!
Can I trust you with my seret?
Can you keep a secret?
I saw you and ever since then
I’ve wanted to see you again
Because you’re the embodiment of my most beautiful dreams

Now I have your number and I want to call
But perhaps I should count to ten first
And I wonder how I should put it
How can I tell you this
I start blushing before I can even speak
Oh red faced betrayal!
Because you’re the embodiment of my most beautiful dreams

And I stutter when I speak and my voice breaks
And I fear that you may read my mind
Because in spite of my civil façade
I just want to grab you and kiss…

You were surprised when I called
I was glad you answered nonetheless
You agreed to go on a date
Naturally I was over the moon
I couldn’t believe my stroke of luck
Somebody up there must like me
Because you’re the embodiment of my most beautiful dreams

And then I fetched you with the red car
Like a night in shining armour
Stood at your front door with a bunch of flowers
Kitted out and finger on the trigger
But when you opened that door
I nearly fell over backwards
Because you’re the embodiment of my most beautiful dreams
 
Ja gese

Jy’t ja gese
Niks maak nou meer saak nie
Jy’t ja gese
Niks kan my nou meer traak nie
En n lig het erens aangegaan
En dis ek wat in die sonlig staan
Jy’t ja gese!

En jou woorde was
Woorde wat my pas
Met n glimlag het jy gese
Dat jy n kans sou vat
Was dit wat ek se as ek met jou praat
Of was dit dalk die wyse waarop ek jou aanraak?
Jy’t ja gese!

Al wat n vrees is het ek verban
en elke miskien is sedertien n kan
en met jou kan ek berge versit
en met jou wil ek my in die lewe verlustig

Jy’t ja gese
En die res is om’t ewe
Jy’t ja gese
nou’s daar nuwe sin in my lewe
en wat die lot ookal vir my beskik
gaan ek laggend tegemoet
met ons liefde en geluk
jy’t ja gese
 

Said Yes


You’ve said yes
Nothing matters any more
You’ve said yes
Nothing can bother me any more

And a light has gone on somewhere
And it’s me standing in the sun
Smiling, ‘cos you’ve said it…

And your words were
Suited to my expectations
With a smile you said
That you’d take a chance
Was it what I say when I speak to you
Or the way I touch when I touch you?

You’ve said yes
And the rest is inconsequential
You’ve said yes
There’s new meaning in my life
And whatever fate may bring
I’ll take it in my stride, smiling
Because you’ve said it

And every fear I have banished since
And every ‘maybe’ since then is a ‘can’
And with you around I can move mountains
And with you I can wallow in life itself


 
Ek vir jou

Is dit geluk?
Is dit dalk loon uit die pogings geput?
Of die onwrikbare mosterdsaad geloof?
Ons rots, ons liefde
Ons vredesvesting en die sekerheid:

Dis ek vir jou en jy vir my

En vir te lank
Het ek bestaan in afwesigheid van
Die gloed van die liefde
Die lig in jou oe
Jou kosbare glimlag
En ons begrip:

Dis ek vir jou en jy vir my

So glo ek in die drome
Wat die blinde nagte aan my gee
Want wat hul aan my beloof het
Is die lig wat jy in my ontwaak het

En ons kan weet
Dat ons twee bymekaar sal wees
Wanneer die einde
Die uiteindelike
Laaste nag daal
Haar mantel oor ons val
Dan weet ons steeds:

Dis ek vir jou en jy vir my
 

I am yours


Is it luck?
Is it reward for efforts applied?
Or the unfailing mustard seed faith?
Out rock, our love
Our home of peace our certainty

I am yours and you are mine

And for too long
I existed in the absence of
The glow of love
The light in your eyes
Your precious smile
And our understanding

I am yours and you are mine

And so I believe in the dreams
That the blinded nights have given me
For what they have promised me
Is the light that you’ve awoken in me

And we can know
That the two of us will be together still
When inevitable, the last night comes
Casts her cloak over us
Then we’ll still know

I am yours and you are mine 
Klein klein jakkalsies

Klein klein jakkalsies krap
En daai klein klein jakkalsies maak
Dat ek in my stoel rondkrioel
Is dit hoe n broek vol miere voel?

In die begin was als piekfyn
Was ek jou doring jy my rosie
En ons saam in die maanskyn

Maar toe die nugter oggend breek
Kom ons agter dat rose verlep
En dorings seer kan steek

As dingetjies krap en irriteer
Se die kopdokter daar skeel
Buiten dit wat jy sien soveel meer

Hy se dit sal help as ons twee praat
Maar sodra die tonge loskom
Raak ons weer vir mekaar kwaad

Hul se daar kom n drie jaar kramp
En as n mens dit net verby kan kom
Staan jy daarna altyd in dieselfde kamp

Maar wat gemaak met n sesweek pyn
Dis mos soos mis wat verdwyn
Nog voor die oggendson kan skyn
 

Bugs Bugging


Bugs bug and bugs
Cause me to squirm in my chair
Is this what an ant in the pants feels like?

In the beginning all went well
I was your thorn and you my rose
And we together in the moonshine

But when the sober morning broke
We realised that roses can wilt
And thorns be a prickly pain

When little things begin to bug you
The shrink will tell you there’s more
Wrong than what meets the eye

He says it’ll ghelp if the two of us talk
But as soon as we let the tongues loose
We say stuff that makes us angry again

They ay there’s a three year itch
And if it’s the one you can overcome
The rest is just a singe

But what to do with a six week pain?
It’s like mist disappearing before
The suns first rays can fall


 

Ek dink ek hou nog van jou


Vannand wil ek nie terug huistoe gaan nie
Kan ons oorverdowende swye nie verdra nie
Die stilte wat met n storm begin het
En van daar net wyer uitgekring het

Ek moet bieg ek het dit nooit sien kom nie
En die lot kyk vooruit draai ooit om nie
Nie soos ons wat net die verlede gewaar
En soos sy wederhelf in sout verstar

En ek dink ek hou nog van jou
En hou jy nog van my?
En kan jy nog onthou
Waarom ons dan baklei?

Weet nooit waar sulke dinge begin nie
En dit maak ook eintlik nooit regtig sin nie
Dalk begin dit met net een woord
Wat in die mond van liefde nie tuishoort

En verdraagsaamheid onwetend die prooi
Na die maal van die toorn uitgenooi
Om gegysel dan as ketter te brand
Vir die losprys van beginsel verpand
 

I think I still love you


Tonight I don’t want to go back home
Can’t bear our deafening silences
The silence that began with a storm
And rippled wider since then

I must confess I didn’t see it coming
And destiny, like Lot, looks ahead, never back
Not like us, who can witness only the past
And like his better half petrify in stone

And I think I still love you
And do you still love me?
And can you still remember
What we’re fighting about?

Never know where these things begin
And they never really make sense either
Perhaps they begin with just a single word
That doesn’t belong in the language of love

And tolerance unwittingly the prey
Invited to the feast of tempers
To be taken hostage and burnt at the stake
Pawned for the ransom of principle
 

Om jammer te se


Om jammer te se
Is al wat ek kan se om jammer te se
Met net een woord my hart te verwoord
Dit wat ek nou voel vir wat ek aan jou gedoen het

Nooit gedink
jammer kan so n groot woord wees nie

soms maak ek seer
en ek kry altyd seer as ek die seer in jou oe sien
en wanneer dit gebeur
dat ek die rede is vir wat ek in jou ie sien
maak dit my seer
nooit gedink
dat ek jou ooit so seer kon maak nie

en o! om jou te verloor
was n verlies soveel groter as wat ek kon glo
my dae’t verdof
tot die stof waartoe stof terugkeer
en die as van die vuur
wat ons liefde eens was

om dankie te se
vir wat jy is en vir wat jy vir my beteken
met net een woord my hart te verwoord
dit wat ek nou voel vir wat jy vir my gedoen het
nooit gedink
dat jy soveel vir my beteken nie…


 

Sorry


Sorry is all I can say to say sorry
To put to words that which I feel
For that which I’d done to you

Never thought that sorry
Could be such a big word

Sometimes I hurt
And it always hurts when
I see the hurt in your eyes
And when it happens
That I am the reason for what I see in your eyes
It hurts me

Never thought I could hurt you like this

And oh! To lose you
Is a loss so much bigger than
I believed could be true
My days ghave dulled
To the dust to which dust returns
And the ash of the fire
That our love once was

Thank you
Is all I can say to say thank you
To put to words that which I feel
For what you’ve done for me

Never thought that you
Meant this much to me
 

Weer Bymekaar


Jikkels ek’s in my skik
Ek het my boeglam geskrik
Dog dis klaar dis neusie verby
Dog dis die einde van jou en van my

Hiert my lief dit was amper
Amper dryf ons skip sonder anker
Met die wind heel uit ons seile
Van mekaar verwyder met myle

Dit was byna so hitete
Te perd is goed maar nie te te
Te laat te moeg te siek en sat
Te kronkelend opdraende pad

Maar ons is weer bymekaar!

My eie geselskap is goed
Maar joune is tog soveel beter
Ek’s gelukkig alleen as dit moet
Maar met jou is ek tog soveel beter
 

Back Together Again


Jeepers I’m chuffed!
I had the fright of my life
Thought it was over, I was a goner
Thought it was the end of us

Wow my love that was close
Our ships were almost without anchor
With the wind right out of our sails
And miles adrift from each other

Yes it was almost it was close
Way too close for comfort
A close shave is good but
Only where a razor’s concerned

But we’re back together again

My own company is good
But yours is so much better
I’ll be happy alone if I have to
But with you I’m just so much better
 

Vertrek Van Die Twaalf


Moenie vir my se
Wie ek is nie
Want ek weet wie
Weet jy dan nie?
En jou vertoe
Dat ek in jou moet glo
Val op die dowe ore
Van die een waarin jy nie glo

Stemme verhef
Deure wat klap
Swart atmosfeer
Het oor ons huis toegesak
Waar is die lag?
Waar is die lig?
Wens ek wis wat dit is
Wat ons vrede hier ontwrig


En ek weet nou
Wat die waarskuwing was
Die woorde wat geval het
Toe ons in die ban was
Van die woede wat ons dwaas
In ons vasgebind het
Die woorde wat onvanpas
Hul weg uitgevind het

Die swaard maak seer
Wonde genees
Maar wat gebeur
As woorde die hart kneus?
Lank na die tong
Rus in sy skede
Ontkom die liefde
Aan onherstelbare gebreke…

En dis te lank laas dat ons saam gelag het
En dis te lank laas dat ons mekaar hoog geag het

Ek’t op soek gegaan na die antwoord
Op die vrae oor die aard van wat ons
Rus en vrede verstoor
En dit lyk my dit hang saam
Met die vertrek van die twaalf letters
In liefde en respek.
 

Departure Of The Precious Eleven


Don’t tell me who I am
Because I know
Don’t you know?

And your plea
That I must belive
In you falls upon the deaf ears
Of the one in whom you don’t believe

Voices raised, doors slammed shut
Black atmosphere has fallen
Upon our home
Gone the laughter, gone light
Wish I knew what’s the cause for this disturbance

But now I know
What the first warning was
The words that fell
When we were crazed
By the tempers to which we were
Held hostage.

The sword cuts
And then wounds heal
But what happens
Words cut the heart?
Long after the tongue
Rests in its sheaf
Love dies from it’s mortal wounds

And it’s been too long
Since we’ve laughed together
And it’s been too long
Since we’ve held each other
In high regard

I went searching for the answer
To the question of what’s disturbed
Our perfect love and peace
And it seems their demise coincide
With the departure of the precious
Eleven letters in love and respect.
 

Laaste Baklei


Ek hoor die voels fluit en ek merk dat die son skyn
Doof hul uit, laat die lig verdwyn
Middernag kom helder oordag en woon in my
Ons laaste baklei – ek en jy

Die buurhond blaf, kinders raas in die straat
Maar my siel het die buurt en my lyf lankal verlaat
Ek neem nie notisie nie nie van enigiets nie
Sedert ons laaste baklei – ek en jy

En die blare skarrel voor die wind doelloos rond
My verwoorde gedagtes verdor in my mond
Waar my hart ook vlug sleep herinnering hom terug
Na ons laaste baklei – ek en jy

Ek het nooit gedink dit gaan n paradys wees nie
Ek het nie verwag dit moet sonder n prys wees nie
Weet al lankal n groot les kan jy nie klein leer nie
Maar ek het nooit gedink dit maak so seer nie

En dis laat en die huis staan leeg
En my hart loop hom vas in n doodloopsteeg
Basuin my geheim uit o kriekekoor
Die skreiende feit dat ek jou verloor.
 

The Final Fight


I hear the birds sing
And I see the sun shine
But I’m deaf to them
And to light I’m blind
Midnight comes at noon
And lives in me
Our last fight – you and I

The neighbour’s dog barks
Children play in the street
But my soul’s left this place
And has left me
Don’t take it in, not anything
Since our last fight – you and i

The leaves bristle aimlessly
Swept by a dry wind
And my words dry in my mouth
Before they’re spoken
Wherever my heart flees
Memory drags it back to
Our last fight – you and i

Never thought it would be a paradise
Didn’t expect it to come without a price
I know a big lesson is never taught small
But I didn’t think it would hurt this much

And it’s late and our home is empty
And my heart’s wandered into a dead-end street
Cricket choirs betray my sectret
The hard fact that I’ve lost you
 

Epiloog


As die pyn en al die leed
Deur die pleister van tyd genees
En as die lag en lof in herinnering verdof
En as die rougeklaag
Mettertyd vervaag
En as die jubelklank
Verswelg deur die swanesang

As die aande op die strand
En ons wandelinge hand aan hand
In die branders van tyd verspoel
Soos ons spore in die sand
Tot die reis op die lang lang pad
Bestemmingloos verloop my skat
En op die warm swart lint
Ons die toekoms nie meer kan vind

As een, alleen
Betree ons elk die wereld
Alleen gaan ons uit
Elk op sy bestemde tyd
Verniet verniet
Die geskater en verdriet
Wanneer die na-nag kom
En ons sterretjie verskiet…

Sal ek my nooit die genot
Of die gawe wou ontse
Om ooit bemin te word
Of lief te he nie!
 

Epilogue


When the pain and all the grief
Have been healed by time’s plaster
And when the laughter and praise
To all but memory have faded
And when the mourning weep
Dulls in time
And the sounds of mirth are drowned
In the song of swans

When the evenings on the beach
And our walks, hand in hand
Are washed away by the waves of time
Like our footsteps in the sand
And when our travels on the winding road
End without destination
And on its warm black ribbon
The future has deserted us

Alone, as one
We enter this world
And alone we all leave
Each at their appointed time
In vain, in vain.
The mirth and all the pain
When the last night dawns
And our stars shoot out…

Then I’ll never deny myself
The gift and the pleasure
Of being loved and having loved.
 
   

back to top


Made Available (2008)

1) love, from the darkness i've come from (featuring Somerfaan)

fear the naked blade that cuts the souls of the afraid.

love the shining sword, that wounds the night to bleed a new dawn

and i'm bleeding, i've been feeding the flames that forge this cursed toil

yes, i'm weaving the wreathing strains that make this mortal coil.

till the end of the night, my only guiding light. is this fire in my heart,
the love i got from the start? love, from the darkness i've come from.
love, from the darkness i've come from.(x2)

let the light shine through, let the light shine in you.

till the end of the night, my only guiding light, is this fire in my heart,
the love I got from the start?

caught in the crossfire in the war of words. these words of war
are the worms at the core of the fruit of truth i have hunted for.

till the end of the night, my only guiding light. is the fire in my
heart the love i got from the start? love from the darkness i've come from.
love from the darkness i've come from.
              

2) good to be true


i'll do it all for you
not much you need to do
just give me a sign
see me make it work just fine

i have no children i have no wife
i have myself a decent life
i have a house i have a car
i can stay right here or i can go far away

maybe i'm to good to be true
but baby am i good enough for you
and maybe you're not all that i see
but baby i bet you're good enough for me

i pray sometimes, i'm a friend of god
and i think he likes me 'cos he helps me a lot
my health is good my friends are ample
of the modern man i think i'm a fine example

i bet i'm the perfect man for you
but baby do you see it that way too
you're perfect and i like the clothes you wear
but i bet you're more perfect when they're not there

chorus

to come to terms with my own self
i think i'm gonna need just a little bit help from you baby
but when i'm big and i'm a star
i promise i won't forget who you are

ask me it's easy to be by my side
i've asked myself and that's what i replied
i hope i come on to you not too strong
but if you can't beat that then why not just come along
 
 
3) singulai

all my hopes are vested in the outcome of this cause
and the moon and roses show me when i am on course
taking my time and sold on the reasons to get along
to sing a stronger song
taken inside up a staircase faced with the stare of air
the big nothing out there

shoes on jacket off come on now won't you take the floor
'cause your legs don't lie contest, will you, the settled score
selling my moods and the food of my flesh has been bought by soul
no need to sell my soul
bought by desire for the fanfare and like is like even if it's
like to die

chorus:
can my chameleon not untie
from the binding of the others' eyes
to this within
the creep beneath the skin
the geek with the beat and sing
this sore for a mother's eyes
this singuli!

love comes at the cost the cost of what love has lost
to the worth of what it is when it love is not
and the loss of what i am to what it is that you wanted me to be
as you shape what you see
loss similar to what you see is that which is shaped by your marvelous mind
i hope your eyes are kind tonight

chorus

so we give our children
notes for names so when their
foes talk to our children
they can sing to our children
music heals the heart!
4) rested defence

want for unheavy i opt for a lighter life
nottled sun as long as there is not a night
until the truth comes shining like a light
i best be at rest in your defences

our un-‘s become our all now that we have been turned around
fear the unseen conceals all else abound
when all is free the king need not be under crown
i best be at rest in your defences

somewhere in your arms
near your heart
where the beat keeps the secret
keeping it from evil
somewhere in your eyes
where the wise and fools seek asylum
keep us from violence of lies

 

5) all of me


what if love is a king and the king that i need to crown is in me?
what if i am a half and another half is what i need one to be?
oh my lover! oh my love!

is it music, the key, to the magic in me and my sweet princess?
of the noise that i hear that to which i adhere is the sweet silence.
oh my song! oh my soul!

when i'm in this state i feel the need to state that i'm in an inferno.
of this flame that i bear... i bet the good lord takes care of everything when i go!
oh my fire! oh my life!

does she like me?
yes i think i saw her see you twice!
does she want me?
yes i'm sure she'd like to know the price!
does she need me?
yes, but she would never needy be!
if you want her, all you'd have to say is:
i give you all of me.
 

 

6) changes

well, it was changes that brought about the bombed out suave bob
shone for the sisters but only fate could design his mind to find itself inclined
to another's mistress 'cos with moral law and rules of court lost, love is a race

and now she rocks his play world
she sends him up turns him over
ah yeah she rules his dream world
and wears his heart on her shoulder

'and it seems he just upsets ya
and he's got you for what he can get yeah
you've got weather fine, feather mind
but you're not smiling
you're the head in that which i've been after
and your body makes me hard and my heart a lot softer
i've got your design on my mind
but you're not smiling'

despite the dangers he's come this far, too far to turn and take another detour
besides, his fire's inspired by a light much brighter than the shine of his upstanding conscience
'if i lose this race i won't be there to face it'

and now she comes in stages
she turns him out throws him over
ah yeah she rules his dreamworld
and wears his heart on her shoulder

'and it seems he just upsets ya
and he's got you for what he can get yeah
you've got weather fine, feather mind
but you're not smiling
you're the head in that which i've been after
and your body makes me hard and my heart a lot softer
i've got your design on my mind
but you're not smiling'

oh but change is fine if i can feel it bring the broad daylight up to my door
instead i'm left deciding that i might not like light that much more
and it only goes to show
that i got secrets
if you've got, keep it
and those changes they're on their way
those changes they're out there
i promise those changes they're on their way
those changes they're out there

'and it seems he just upsets ya
and he's got you for what he can get yeah
you've got weather fine, feather mind
but you're not smiling
you're the head in that which i've been after
and your body makes me hard and my heart a lot softer
i've got your design on my mind
but you're not smiling'

things we do not understand
must be the workings of a higher hand
oh the order of a higher law
we need to know though we know not what for.

7) wishbone

i do believe in the dreams the night to me has given
and it’s these dreams that by day keep me driven
i try today, try to make the most of tomorrow
‘cause i believe that my days here are do barrow

oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me
oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me

i will respect all the secrets onto me you whisper
i’ll tell you mine all you need to do love, is listen
i host the hope in the love that is between us
and may this love the only thing that comes between us

oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me
oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me

i’m so happy to be myself
no rather be nobody else
proud to be myself
no rather be nobody else

and through my fate change my auspicious star stop shining
up there it’s light, in my mind, and not stop trying
and when the clouds blow away the big wind come hidden
i’ll see my zenith once again that’s before i’ve seen her

oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me
oh my wishboan, oh my shooting star
walk with me

i’m so happy to be myself
no rather be nobody else
proud to be myself
no rather be nobody else


 
8) days like this

and though love is unstoppable
unstoppable like a runaway train
i know not where these tracks are leading me
but leading me i do believe they are indeed

lord, there'll be days like this when music rescues me

and though love is our destiny
this destiny definately is not easily achieved
and when we're cured from the enemy
the enemy that is the hate in you and the hate in me

lord, there'll be days like this when music rescues me

and when it comes that you and you and me
can have our dreams our deepest dreams unfold so we
can see what it was that contrary
to what we are we once were but wanted not to be

lord, there'll be days like this when music rescues me

9) right in my wrong turn
and so she comes when i call
she’s always there when i’m not all here
i know this much isn’t all
i am the driver she mans the steer
and I play soul hunter
just like the sheep clothed in wolve’s intuition
i am all hunger
she sets in moods that grow with my submission

chorus
she sends me right in my wrong turn
i think I know her
she holds me tight in my loose turn
can’t look her over

and though she comes when I call
it is my wish that is the weak link in her resistance
i know this much isn’t all
she’s always slow like a fast train in the distance
and I am all hunger
she feeds on me like ice in the sunshine
i am all anger
come danger close, grow the fear of it smaller

chorus

that’s how she comes as she is when she comes to mind
pretty yeah…
9) one day wonder

open mind open eyes
i wouldn't sell my soul to the lord of flies
mine is mine which i can feel
mine he has is what he steals

i'm singing
yes you're mine yes you're mine
yes you're my favourite
yes you're mine yes you're mine
yes you're my favourite
yes you're mine yes you're mine
yes you're my
oh i wouldn't let you go

open offer open arms
to my moods of pure indifference
wasting time he's selling charms
to my fits of fake irreverence

i'm singing
yes you go yes you go
yes you go hayward
yes you go yes you go
yes you go hayward
yes you go yes you go
yes you go
oh, and i say no no no

now every day is just a one day wonder to me
there's no way the mac malice can do harm unto me
every day is just a one day wonder to me
i don't know much but i can feel just how these things should be

petty pawn of good and bad
seems i've wasted chances i never had
and i hurt the god's they make me sore
if i give myself will they want more?
i'm singing what to do what to do
what to do who to?
what to do what to do
what to do who to?
what to do what to do
what to do
oh, and i don't know no no

now every day is just a one day wonder to me
there's no way the mac malice can do harm unto me
every day is just a one day wonder to me
i don't know much but i can feel just how these things should be

comes the time that i should die
will i fall below or fly on high?
when i reap all i have sown
will i then be all my own?

i'm singing yes i'm free yes i'm free
victim of liberty
yes i'm free yes i'm free yes i'm free yeah
yes i'm free yes i'm free
yes i'm free
oh, the gods are so alone

now every day is just a one day wonder to me
there's no way the mac malice can do harm unto me
every day is just a one day wonder to me
i don't know much but i can feel just how these things should be
10) OOAA

i heard the whistle of a bird comment our love and
what it said was that my love had had enough and
somebody said that soon i would receive my letter
to tell me that another brother went to get her

OOAA

i heard a rustle in the wind whisper "it's over"
and that the light of our love was a super nova
i'm getting nervous about the state of my position
is it just worry or is it an intuition

OOAA

chorus
i heard the bird but i don't , i don't buy that
i read the paper, but i dont, i don't buy that
i saw the news, but i don't, i don't buy that
i reap the grapevine but i don't, i don't buy that

OOAA

where is the fire that had heated all this water
or is the truth that it is folly that i had caught her
but all these rumours they are coming at the wrong time
cos i can see us be together for a long time

OOAA

chorus

OOAA

and here's the reason why i think you will not leave me
cos im' the only one who will and can give you: me
and it is as cher said, if you want to believe me
that which you have to do: you've got to give a kiss me

OOAA

chorus

OOAA


 

11) simunye

we are one and we are alone
(as we’ve come in, we’ll go)
and the air we breathe is unto us
(as is nothing)
some things are the only in their class
(so they’re classless)
light lack, I’m in the dark

i love the way you make me question me
(it gets me answers)
and then I set me to the right
(when I find the answers)
i wonder how long for this will last
(about a lifetime)
i hope the winter comes soon

Chorus
love! let it be sung of
in the church of my enemy
and the better than me
love! let it be one of the
differences between me
and the very dead indeed!

a truth is a true thing as it is
(when left unsaid)
and when said it is as it said is
(not a secret)
is the truth to you as truth or said
i hope the angels come tomorrow

chorus

why is it whenever I’ve found a lover
that’s when it’s easy to find me another?
and why is it whenever I’ve gone a hunting
that will be the time I’m left lone and wanting?
 
12) walk in flames

oh! the dreams i've been dreaming of you
oh! the sense i make when i am not awake

oh! the leagues i've covered for you
oh! the sameness in the every move i make

i still don't understand...

first was love but then it came in second
for in love it had put all the others first

i, adored, mast in the open ocean
i, afloat and i submerged in this thirst

i still don't understand

but it feels right
and it feels good
and it seems like i should

fall into the nothingness that is everything that i want
let me get lost in the comfort of angels' arms
walking in flames with me
talking in tongues to me
walking in flames with me
talking in tongues


 
13) come

since you've been gone i don't feel i belong...anywhere.

come, when you going to come? when are you going to come around?

it's you that i want to be with baby
won't you come around and stay with me?

since you've been gone i don't feel i belong
since you've been gone i find it harder to be strong
since you've been gone i don't feel i belong...anywhere.

come, when you going to come? when are you going to come around again?

it's you that i want to be with baby
won't you come around and stay with me?

i could never love another love again,
you're my lover and my best friend.

you're my lover, i could never love another again.

since you've been gone, i find it harder to go on.
14) here comes the night

here comes the night, let's light the candles
it seeps like a thief through every pore
stealing my senses
tangling my tenses
please don't let me know!

here comes the night let's draw the curtains
whisper me words of comfort and care
promise you'll stay,
you'll never forsake me
please don't let me go

lullaby bye baby
'till slumber do us part
sickle moon is in the night sky baby
let's drift away on the stars
sleep love
dream baby

here comes the night with howling silence
whisper me words of comfort and care
darkness remains my spryness abstains
until the break of day
 
   

back to top
 


Kyk Hoe Lyk Ons Nou (2009)

taal van die liefde

my taal die word nie meer gepraat nie
ek hoor haar klank nie meer op straat nie
sy word aan bande
gele dis seker
oor die skande
van haar sprekers
my hart het in my taal groot geword
daarsonder skiet my gevoel te kort
my leed en hoop in klank vervat
die melodie van haar woordeskat

en as ek droom
dan droom ek in my taal
en as ek saans voor ek gaan slaap
met my god praat dan praat ek in my taal
hy verstaan

die verlede eis nog steeds sy tol
hande met die bloed van onskuld vol
as die toekoms breek onthul die oostergloor
die nag van vereffening het dalk n taal vermoor

as heel die wereld een taal praat
tot net een uitdrukking in staat
die klank en kleur van elke mens
deur die eggo van n enkele lied begrens

dan sal ek droom
dan droom ek in my taal
en as ek saans voor ek gaan slaap
met my god praat dan praat ek in my taal
hy verstaan

en wanneer ons nie meer kan praat nie
en gesprek nie meer by spraak kan baat nie
dan sien ek in jou oe die taal
wat al wat n mens is kan verstaan

dan sal ek droom
dan droom ek in my taal
en as ek saans voor ek gaan slaap
met my god praat dan praat ek in my taal
hy verstaan
 


 
language of love

my language is no longer spoken
i no longer hear her sounds in the streets
she's been reigned in
i guess it's for the shame
of her speakers

my heart was raised in my tongue
without her my emotions are inadequate
my hope and woe contained in sound
the melody of her vocabulary

and when i dream
then i dream in my language
and when i speak
at night before i sleep
to my god i speak
in my language
he understands

the past in present takes its toll
it's hands covered in the blood of innocence
when the morning breaks in the eastern glow
will the night of reckoning reveal a language killed

when all the world speaks just one tongue
capable of a single expression
the colour and the sound of everyman
confined to a single sound

then i will dream
and i'll dream in my language
and when i speak
at night before i sleep
to my god i speak
in my language
he understands

and when we can't talk anymore
when conversation has naught to gain from speech
then i'll see in your eyes
the language every man
understands

then i will dream
then i'll dream in my language
and when i speak
at night before i sleep
to my god i speak
in my language
he understands
 
apie

daar's n apie wat nooit slaap nie
wat heeldag en heelnag in my kop rondbons
en hy hou my dikwels wakker
hy's n nikswerd bakoor rakker
as hy so bons

en ek kan hom nie keer nie
hy wil hom nie aan my steur nie
kan my apie nie beheer nie o wee

almal het n apie
dis daarom dat die plek lyk soos hy lyk
almal het n apie
en niemand kry sy apie om te wyk nie

daar's n apie in n hokkie en daai hokkie
is my koppie wat soms bons
en daai apie speel toktokkie
tokkel heeldag met sy klokkie
as hy so bons

en daai apie hou nooit op nie
om my wereld om te dop nie
kan daai apie net nooit stop nie
hier gaan ons weer

almal het n apie
dis daarom dat die wereld lyk soos hy lyk
almal het n apie
en niemand kry sy apie om te wyk nie

daar's n ou man by
wie ek altyd goeie raad kry
hy se vir my
as ek daai apie stil wil kry
hoef ek nie verder te soek nie
vir n apie muti nie
want apie sal verdwyn
as ek tyd maak vir stiltetyd


almal het n apie
dis daarom dat die wereld lyk soos hy lyk
almal het n apie
en niemand kry sy apie om te wyk nie
almal het n apie
niemand word nie gepla nie
niemand het nie n apie nie
wat nie amok wil maak nie
almal het n apie
moet my nie so aangaap nie
jy het ook n apie
kom bring gerus jou apie
ons hou n apie paartie
 
monkey

there's a monkey that never sleeps
that bounces all day and all night
in my head

and he keeps me awake
he's a no good big ear bugger
when he bounces like that

and i can't stop him
he ignores me
i can't control him

everybody's got a monkey
that's why the world is as it is
everybody's got a monkey
and no one gets their monkey to leave

there's a monkey in a cage
and that cage is my head
that often bounces around

and the monkey knocks then runs away
rings his little bell all day
when he bounces like that

and that monkey never stops
turning my world upside down
i can't stop him

everybody's got a monkey
that's why the world is as it is
everybody's got a monkey
and no one gets their monkey to leave

there's an old man from whom
i always get good advice
he tells me if i want the monkey to leave
i need seek a cure no more
because that monkey will disappear
if i make time to be still

everybody's got a monkey
that's why the world is as it is
everybody's got a monkey
and no one gets their monkey to leave
everybody's got a monkey
no one isn't pestered
no one doesn't have a monkey
that isn't up to mischief
everybody has a monkey
so don't look at me like that
you also have a monkey
so bring along your monkey
let's have a monkey party
              
eiland

op hierdie rots
van stof en beton
en aalwyn assegaai
en die groot groot son
dobber ons op
ons eie eilande rond

met voete vas in die sand geanker
ontkom ons nie die sleur van die branders
nie al is ons te lande
in lief en leed
se diep diep see

jy op jou eiland
ek op my eiland
elk op n stukkie klip
klippie in die see
van lief en leed

en af en toe kom n skip verby
belofte van verlossing
uit die eensaamheid
van ons gedeelde hoedanigheid

en as ons waag om aan boord te gaan
vandaar ons saam
verlaat op die maat
van die groot oseaan
verlang ons terug na ons heenkome

jy op jou eiland
ek op my eiland
elk op n stukkie klip
klippie in die see
van lief en leed

en soms as die storms om ons draai
waai die winde die klank van ons wense
ons begeerte na mekaar
soos die hunkering van alle mense
mag die see ons meesleur
in haar arms sal ons verkeer

jy op jou eiland
ek op my eiland
elk op n stukkie klip
klippie in die see
van lief en leed
 

island


on this rock
of dust and mortar
and aloe assegais
and the big big sun
we bob along
each on its own island

with feet anchored fast in the sand
we don't escape the
drag of the waves
even though we are at land
in the vast see of love and sorrow

you on your island
i on my island
each on a little rock
little rock in the sea
of love and sorrow

every now and then a ship comes by
promise of redemption from the
loneliness of our shared disposition

and if we dare to go aboard
from thence deliver
ourselves together
unto the rocking of big ocean
will we miss whence we've come from

you on your island
i on my island
each on a little rock
little rock in the sea
of love and sorrow

and sometimes when the storms churn
the gales propel the sound of our wishes
our yearning for one another
like the desires of all people
may the see take us in
in her arms we will tarry

you on your island
i on my island
each on a little rock
little rock in the sea
of love and sorrow


 
muur

lank reeds bou ek die muur tussen my en jou
skans wat die ganse wereld uit moet hou
word soms alleen maar ek raak dit mettertyd gewoond
in n see van gesigte is ek die enigste wat my wereld bewoon

en soms verbeel ek my dat ek dit met iemand deel
en al my sielsverlange word in haar oe weerspieel
en al my drome word waar
as ek ontwaak


onlangs het ek teen my gewoonte in getuur
na die afstand tusen die einder en my hemelhoe muur
ek was verstom oor dit wat ek daar kon gewaar
jy en alles wat jy is het jou lank reeds om my muur geskaar

en soms verbeel ek my dat ek dit met iemand deel
en al my sielsverlange word in haar oe weerspieel
en al my drome word waar
as ek ontwaak

uit die slaapwandeling
die lewe in afwesigjheid
van die bedreiging van die liefde

langsaam het my jerigomuur ineen geval
deur jou lyf omsingel en jou laggende trompetgeskal
my hart nog effe beskerm deur die klippepuin
voor die aanslag van jou toewyding het ek in my verdediging versuim


en soms verbeel ek my dat ek dit met iemand deel
en al my sielsverlange word in haar oe weerspieel
en al my drome word waar
as ek ontwaak
wall

for a long time now i've been building this wall
a shield built to keep the entire world out
get a bit lonely sometimes but i'm getting used to it
in a sea of faces i'm the only one inhabiting my world

and sometimes i imagine that i'm sharing it with someone
and my souls longing's reflected in her eyes
then all my dreams come true
when i wake up

recently, contrary to my habit, i peered
at the distance between the horizon and this high wall
i was amazed at what i could see there
you and all that you are have since long surrounded my wall

and sometimes i imagine that i'm sharing it with someone
and my souls longing's reflected in her eyes
then all my dreams come true
when i wake up

from this sleep walking
this life in the absence
of the threat of love

gradually my wall began to tumble down
surrounded by your body and the trumpet of your laugh
my heart still somewhat protected by the rubble
before the onslaught of your commitment my defenses failed


and sometimes i imagine that i'm sharing it with someone
and my souls longing's reflected in her eyes
then all my dreams come true
when i wake up
ek kan nie wag nie

vir gans te lank is jy al weg
jy voel my hunker en jy weet dis eg
die tyd is nou om terug te kom
ek wag my dae en al my nagte om
vergeet my nie, ek sal jou hou
hier in my arms is daar net plek vir jou

ek kan nie wag om jou weer te sien nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie
en die tyd staan stil
alles draai en draai en dit word nooit later nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie

my vriende se ek hoort te weet
jy't lank gelede reeds van my vergeet
kastele bou ek in die lug
as ek dink jy kom ooit weer terug
maar hul kan nooit weet wat ons weet
hoe ons vir ure lekker saam kan wees

ek kan nie wag om jou weer te sien nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie
en die tyd staan stil
alles draai en draai en dit word nooit later nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie

draai en draai en draai en luister
tik tak tik tak kyk na die wyster
draai en draai die ure sleep verby

ek kan nie wag om jou weer te sien nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie
en die tyd staan stil
alles draai en draai en dit word nooit later nie
ek kan nie wag om jou weer te sien nie


 

i can't wait


for much to long
you have been gone
you feel me yearn and you know it's true
the time is now
to come back home
i wait away my nights and days
forget me not
i'll keep you
here in my arms there's room for only you

i can't wait to see you again
i can't wait to see you again
and time stands still
everything turns and turns and it gets no later
i can't wait to see you again

my friends say
i can forget it
you've forgotten about me long ago
i'm building castles
in the sky
if i think you're ever coming back
but they can't know
what we both know
how we can be together for hours of pleasure

i can't wait to see you again
i can't wait to see you again
and time stands still
everything turns and turns and it gets no later
i can't wait to see you again

turn and turn and turn and listen
tick tock tick tock look at the clock
turn and turn the hours drag on by

i can't wait to see you again
i can't wait to see you again
and time stands still
everything turns and turns and it gets no later
i can't wait to see you again

 
om te verdaag

donker nag en dit was laat
sy het my wakker gemaak
en gese: ek moet hier ver weg gaan
ek kan nie meer in vrees lewe nie
ek kan nie meer agter die toe deure nie
en my huis het in n tronk ontaard

en kom jy saam
of laat jy my jou verlaat

en sy se:
ek het jou lief
en al die vrugte van my bestaan
is joune as jy saam
sal kom kan ons opnuut begin
voor ons alles en mekaar verloor
kom ons begin elders van voor

ek het gevra dat sy moet wag
wag op n nuwe dag
dat ek oor my antwoord kan besin
toe die afrika oggend in die ooste breek
het ek my antwoord goed geweet
en met sorg in my hart lig ek haar toe in

ons almal weet
die waarheid maak soms seer

en ek se:
ek het jou lief
en al die vrugte van my bestaan
is joune maar ek kan nie saam weggaan nie
sonder my wortels in die grond
waarvandaan ek kom
kan ek nie vrugte dra nie
ek kan nie doen wat jy my vra nie

sy se toe vir my:
dan moet jy alleen hier bly

hierdie land het ons liefde verongeluk
hierdie land is my moeder en my pa
en my beminde
 

the departed


dark night, it was late
she urged me to awake
and said: i need to go far away
i can't live in fear anymore
can't live behind these shut doors
and my house has become a prison

and are you coming with me
or are you allowing me to leave you?

and she said:
i love you
and all the fruits of my existence
are yours if if you would come along
you and i can start anew
before we lose everything
including one another
lets make a new beginning

i asked her to wait
wait for a brand new day
so i may contemplate my answer
when the africa morning broke in the east
i knew what my answer would be
and with concern i made it clear

we all know the truth
hurts sometimes

and i say:
i love you
and all the fruits of my existence
are yours but i can't go with you
since without my roots in the soil
of my heritage, from whence i've come
i cannot bear any fruit
i can't do what you ask of me

she said to me:
then i will leave you alone

this country has killed our love
this country is my mother and my dad
and my beloved
 
grootste geskenk

jare lank op reis
en n leeftyd al verby
het gewandel waar die weg my wys
en skielik was daar jy

ja ek ken ook die pad
hy strek hier agter my
het gedink dit lei na nerens
en skielik was daar jy

en ons het saam
saam uit die niet gekom
sonder soeke sonder plan
die wereld wederom
en ons het nooit veel gevra nie
geen betekenis of wenk
maar gekry
liefde, die grootste geskenk

en vir eens in my lewe
staan ek n oomblik stil
want bestaan is nie soos lewe nie
en jy maak die verskil

ook my strewe na genot
n gejaag was dit na wind
want die vrede en die groot geluk
het ek by jou gevind

en ons het saam
saam uit die niet gekom
sonder soeke sonder plan
die wereld wederom
en ons het nooit veel gevra nie
geen betekenis of wenk
maar gekry
liefde, die grootste geskenk

 
biggest gift

years of traveling
and a lifetime gone by
guided to where the road lead me
and then you came

yes i know the road too
it stretches out behind me
i thought it lead to nowhere
and then you came

and we came from nowhere
together, without quest
and without aim
al over the world
and we never asked for much
no meaning or clue
but found, unexpectedly
love, the greatest gift

and for once in my life
i stand still for a while
living is not just existence
and you make the difference

also, my strive for pleasure
a pursuit was that in vain
because peace and happiness
i have found in you

and we came from nowhere
together, without quest
and without aim
al over the world
and we never asked for much
no meaning or clue
but found, unexpectedly
love, the greatest gift

 
lucille

omdat jy beter weet
is ek geneig om my te steur aan die wyshede wat jy uiter
en omdat ek weet jy weet
is ek geneig om jou in alle sake van belang te raadpleeg

lucille
jy wat altyd beter weet
lucille
jy vir wie ek vra

as jou gewete meen
dat jy my van rade bedien sou wou ter wille van my welstand
mag ek jou beleefd smeek
om tog gehoor te gee an my partydige mymeringe

lucille
jy wat altyd beter weet
lucille
jy vir wie ek vra

as jy my se dat jy dit nie waarlik in jou hart voel nie
sal ek jou se dat jy dit nie waarlik bedoel nie
of hoe?
jy is tog vry
om met my te kan

jy kry my dikwels vas
en dis daarom dat ek jou grepe respekteer
en jou desnieteenstaande nie vermy nie

as ek jy was
het ek my dit veroorloof om te leef in die geloof
dat ek bemind is

lucille
jy wat altyd beter weet
lucille
jy na wie ek vra

as jou raad is dat ons twee nie saam kan wees nie
kan ek nie anders as om vanand my nie aan jou te steur nie
of hoe?
jy is tog vry
om met my te kan

 
lucille

because you know better
i tend to mind the wisdoms you utter

and because i know you know
i tend to consult you in all matters of importance

lucille
you who always know better
lucille
you whom i ask

if you tell me
that you don't truly
feel it in your heart
then i would say
you don't really mean that
do you?

you are free
to do it with

you often pin me down
and that's why i respect your grip yet don't avoid you

if i were you
i would've permitted myself
the belief that i am much loved


lucille
you who always know better
lucille
you whom i ask

but if your advice is that we can't be together tonight
i have no choice but to not mind that advice
can i?

you are free
to do it with


 
altyd tuis

soekend het ek ver geloop
my kop en oe wawyd oop
neus ewig in die wind gerig
op my pad na gister en terug

my land le iewers om die hart van my
haar eggos bly my altyd by
en telkens as ek tasse pak
vat ek my land saam hier in my hart

en wanneer ek die lang pad vat in my soeke na wie weet wat
en waar ek ookal vraend reis
die antwoord kry ek
altyd tuis

die aard van my geskiedenis
wat weer en weereens herskryf is
le stof en gaar in biblioteek
en oor monumente stil gebreek

ek kyk vir tekens waar ek gaan
dat my mense ooit weer op sal staan
van ons verlede goed genees
om in die hede weer heel te wees

en wanneer ek die lang pad vat in my soeke na wie weet wat
en waar ek ookal vraend reis
die antwoord kry ek
altyd tuis

en as ek kyk hoe lyk ons nou
en my wat ons was laat onthou
sien ek in al ons handeling
die enigste sekerheid is verandering

en wanneer ek die lang pad vat in my soeke na wie weet wat
en waar ek ookal vraend reis
die antwoord kry ek
altyd tuis

 
always at home

searching i have wandered far
eyes and head wide open
forever following my nose
on on my journey to yesterday and back

my land lies somewhere around the heart of me
her echos always remain with me
en every time i pack my bags
i take her along in my heart

and when i take the road again
in my search for who knows what
and wherever i travel in this quest
i find the answer always at home

the nature of my history
that's been rewritten time and time again
lies in libraries, gathering dust
or silently broken over monuments

wherever i go i seek the signs
that my people will once more rise
healed at last from our past
to be whole in the present again

and when i take the road again
in my search for who knows what
and wherever i travel in this quest
i find the answer always at home

and when i look at us us now
with memories of what we were, allowed,
i see in all our doings
the only constant is change.

and when i take the road again
in my search for who nows what
and wherever i travel in this quest
i find the answer always at home

 
afspraak

as almal oplaas verdaag
en jy jou weer verlate voel
en die deur dig toemaak

die ligte een vir een afskakel
en onderneem om more op te ruim
sal jy my inneem?

niemand hier sal jou verlaat nie
niemand hier sal jou verlaat nie
bly by my

wanneer die klanke van die fees
een vir een wegsypel in die skeure
van jou stilwordende huis

die groot groot leegte dig gevul
met niks tot oorlopens toe stil
sal jy my inneem?

niemand hier sal jou verlaat nie
niemand hier sal jou verlaat nie
niemand hier sal jou verlaat nie

vergeet ook nie ons afspaark nie
bly by my


 
appointment

when at last all have left
and you feel left behind again
and shut the door tightly

turn the lights off one by one
undertake to clean up tomorrow
will you take me in?

no one here is going to leave you
no one here is going to leave you
stay with me

when the sounds of merriment
have seeped away
into the cracks of your quietening house

the big big space filled
filled to the brim with nothing
will you take me in?

no one here is going to leave you
no one here is going to leave you
no one here is going to leave you
and don't forget our appointment

stay with me 
 lag  laugh

back to top